ย้อนรอย นิทรรศการ2550

ครั้งแรก ของบรรยากาศประชุมวิชาการพยาบาล
สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ในฐานะที่พระองค์ท่าน ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรง ปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และพระวิริยะอุตสาหะ สมควรเป็นแบบอย่าง แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพ ที่มีความสำคัญและมีคุณค่าแก่สังคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอขอความเห็นชอบ ต่อคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ ๒๑ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ นับแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในนามของพยาบาลและผดุงครรภ์ทั้งประเทศ ถือเป็นศิริมงคลอันสูงยิ่ง ก่อเกิดการร่วมมือ ร่วมใจจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคมของทุกปี
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โดยกลุ่มการพยาบาลจึงถือเป็นโอกาสสำคัญ ในการจัดประชุมวิชาการพยาบาล ครั้งที่ ๑ ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๖ เดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ในขณะเดียวกัน ที่การพัฒนาของโรงพยาบาลกำลังมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน จากแนวคิดการพัฒนา “คน” ให้ได้รับการเสริมพลัง เพื่อสร้างระบบงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานจึงเกิดแนวคิดหลักในการจัดงานครั้งนี้ว่า “พัฒนาคน พัฒนางาน มุ่งสู่มาตรฐาน ”